Verplichting tot doorbetaling van loon bij ziekte

In geval van arbeidsongeschiktheid is de werkgever verplicht het loon van de werknemer door te betalen op grond van artikel 7: 629 BW. De CAO TG regelt hoe hoog de doorbetaling moet zijn in afwijking van lid 1 van dit wetsartikel.

Belangrijk is dat de wet het recht op door betaling van loon aan de werknemer ontzegt in navolgende gevallen:

a.  indien de ziekte door zijn opzet is veroorzaakt of het gevolg is van een gebrek waarover hij in het kader van een aanstellingskeuring valse informatie heeft verstrekt en daardoor de toetsing aan de voor de functie opgestelde belastbaarheidseisen niet juist kon worden uitgevoerd;

b.  voor de tijd, gedurende welke door zijn toedoen zijn genezing wordt belemmerd of vertraagd;

c.  voor de tijd, gedurende welke hij, hoewel hij daartoe in staat is, zonder deugdelijke grond passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 voor de werkgever of voor een door de werkgever aangewezen derde, waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt, niet verricht;

d.  voor de tijd, gedurende welke hij zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan door de werkgever of door een door hem aangewezen deskundige gegeven redelijke voorschriften of getroffen maatregelen die erop gericht zijn om de werknemer in staat te stellen passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 te verrichten;

e.  voor de tijd, gedurende welke hij zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 658a lid 3;

f.  voor de tijd gedurende welke hij zonder deugdelijke grond zijn aanvraag om een uitkering als bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen later indient dan in dat artikel is voorgeschreven.


Het UWV toetst of u in geval van niet meewerken aan de re-integratie door de werknemer deze sancties hebt toegepas om de werknemer alsnog te bewegen aan zijn re-integratie mee te werken. Indien de medewerker het niet eens is met uw visie kan hij een DO bij het UWV aanvragen. 

Print dit artikel E-mail dit artikel

Verplichting tot doorbetaling van loon bij ziekte

In geval van arbeidsongeschiktheid is de werkgever verplicht het loon van de werknemer door te betalen op grond van artikel 7: 629 BW. De CAO TG regelt hoe hoog de doorbetaling moet zijn in afwijking van lid 1 van dit wetsartikel.

Belangrijk is dat de wet het recht op door betaling van loon aan de werknemer ontzegt in navolgende gevallen:

a.  indien de ziekte door zijn opzet is veroorzaakt of het gevolg is van een gebrek waarover hij in het kader van een aanstellingskeuring valse informatie heeft verstrekt en daardoor de toetsing aan de voor de functie opgestelde belastbaarheidseisen niet juist kon worden uitgevoerd;

b.  voor de tijd, gedurende welke door zijn toedoen zijn genezing wordt belemmerd of vertraagd;

c.  voor de tijd, gedurende welke hij, hoewel hij daartoe in staat is, zonder deugdelijke grond passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 voor de werkgever of voor een door de werkgever aangewezen derde, waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt, niet verricht;

d.  voor de tijd, gedurende welke hij zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan door de werkgever of door een door hem aangewezen deskundige gegeven redelijke voorschriften of getroffen maatregelen die erop gericht zijn om de werknemer in staat te stellen passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 te verrichten;

e.  voor de tijd, gedurende welke hij zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 658a lid 3;

f.  voor de tijd gedurende welke hij zonder deugdelijke grond zijn aanvraag om een uitkering als bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen later indient dan in dat artikel is voorgeschreven.


Het UWV toetst of u in geval van niet meewerken aan de re-integratie door de werknemer deze sancties hebt toegepas om de werknemer alsnog te bewegen aan zijn re-integratie mee te werken. Indien de medewerker het niet eens is met uw visie kan hij een DO bij het UWV aanvragen.