Aanvragen van ontslagvergunning bij UWV 

Beëindiging arbeidsovereenkomst vanaf 01-07-2015 

Sinds 01-07-2015 moet de werkgever de kantonrechter om ontbinding vragen in geval van ongeschiktheid, verstoorde relatie, verwijtbaar handelen, werkweigering bij gewetensbezwaar, frequent ziekte verzuim. 

Daarnaast moet de werkgever een ontslagvergunning aan het UWV vragen in geval van ziekte langer dan 2 jaar of economische redenen. 

Deze procedures zijn niet nodig indien partijen samen overeenstemming bereiken over de beëindiging van het dienstverband. 

Aanvragen van ontslagvergunning bij UWV i.v.m. economische redenen of 2 jaar ziekte 

Voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft de werkgever indien de werknemer niet instemt met de beëindiging vanaf 01-07-2015 toestemming nodig van het UWV. 

De procedure duurt in beginsel 4 weken nadat een volledige ontslagaanvraag is ontvangen. Gedetailleerde informatie staat op de site van het UWV

Pas wanneer de ontslagvergunning is verkregen, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst rechtmatig opzeggen. Wel moet hij daarbij de wettelijke opzegtermijn in acht nemen en rekening houden met de geldigheidsduur van de ontslagvergunning (4 weken). De duur van de procedure strekt in mindering op de opzegtermijn met dien verstande dat een opzegtermijn van minimaal 1 maand van toepassing blijft. 

Let op: De werknemer moet de brief, waarin het ontslag wordt aangezegd uiterlijk op de laatste dag van de maand hebben ontvangen. 

Ontbinding door de kantonrechter 

Voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst in verband met disfunctioneren, persoonlijke redenen of een verstoorde relatie dient de werkgever (indien de werknemer niet met beëindiging in wil stemmen) aan de kantonrechter ontbinding van de arbeidsovereenkomst te vragen. 

Ontbinding is mogelijk indien een redelijke grond voor opzegging/ontbinding aanwezig is en herplaatsing van de werknemer niet mogelijk is binnen een redelijke termijn, al dan niet met scholing. Herplaatsing is niet nodig indien er sprake is van verwijtbaarheid aan de kant van de werknemer. 

Onder redelijke grond voor opzegging/ontbinding verstaat de wet limitiatief: 

1. Frequent ziekte verzuim met onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering;
2. Ongeschiktheid voor de functie /disfunctioneren, mits de werknemer tijdig in kennis gesteld van het onvoldoende functioneren en voldoende gelegenheid tot verbeteren heeft gekregen en dit niet door gebrek of ziekte van de werknemer wordt veroorzaakt. Het disfunctioneren mag ook niet het gevolg zijn van onvoldoende zorg van de werkgever of door gebrek aan scholing tijdens het dienstverband of door slechte arbeidsomstandigheden zijn veroorzaakt;
3. Verwijtbaar handelen of nalaten werknemer; 
4. Werkweigering wegens gewetensbezwaar van de werknemer;
5. Verstoorde arbeidsverhouding;
6. Andere omstandigheden zodanig dat in redelijkheid niet kan worden gevergd dat overeenkomst voortduurt; 

De Kantonrechter zal voor het verlenen van een ontslagvergunning wegens disfunctioneren eerst terdege onderzoeken of de werkgever de werknemer voldoende heeft begeleid (zie dossiervorming) en hem een reële kans heeft geboden om alsnog aan de gestelde eisen te voldoen, daarnaast is het belangrijk dat er scholing geboden is. 

De procedure kan 6 weken in beslag nemen. 

Praktijkadvies 
Zeker als het aanvragen van een ontslagvergunning of indienen van een ontbindingsverzoek voor u geen dagelijks werk is, dan raden wij u ten zeerste aan u hierbij goed te laten adviseren. Het UWV kan u bijstaan, of u wendt zich tot de WTG of een advocaat of arbeidsjurist. 

Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de medewerker die geconfronteerd wordt met een aanvraag, gedaan door zijn werkgever. Vraag raad en advies bij uw vakbond, bij uw rechtsbijstandsverzekering een wetswinkel of schakel een in het arbeidsrecht gespecialiseerde advocaat of arbeidsjurist in.

Print dit artikel E-mail dit artikel

Aanvragen van ontslagvergunning bij UWV 

Beëindiging arbeidsovereenkomst vanaf 01-07-2015 

Sinds 01-07-2015 moet de werkgever de kantonrechter om ontbinding vragen in geval van ongeschiktheid, verstoorde relatie, verwijtbaar handelen, werkweigering bij gewetensbezwaar, frequent ziekte verzuim. 

Daarnaast moet de werkgever een ontslagvergunning aan het UWV vragen in geval van ziekte langer dan 2 jaar of economische redenen. 

Deze procedures zijn niet nodig indien partijen samen overeenstemming bereiken over de beëindiging van het dienstverband. 

Aanvragen van ontslagvergunning bij UWV i.v.m. economische redenen of 2 jaar ziekte 

Voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft de werkgever indien de werknemer niet instemt met de beëindiging vanaf 01-07-2015 toestemming nodig van het UWV. 

De procedure duurt in beginsel 4 weken nadat een volledige ontslagaanvraag is ontvangen. Gedetailleerde informatie staat op de site van het UWV

Pas wanneer de ontslagvergunning is verkregen, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst rechtmatig opzeggen. Wel moet hij daarbij de wettelijke opzegtermijn in acht nemen en rekening houden met de geldigheidsduur van de ontslagvergunning (4 weken). De duur van de procedure strekt in mindering op de opzegtermijn met dien verstande dat een opzegtermijn van minimaal 1 maand van toepassing blijft. 

Let op: De werknemer moet de brief, waarin het ontslag wordt aangezegd uiterlijk op de laatste dag van de maand hebben ontvangen. 

Ontbinding door de kantonrechter 

Voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst in verband met disfunctioneren, persoonlijke redenen of een verstoorde relatie dient de werkgever (indien de werknemer niet met beëindiging in wil stemmen) aan de kantonrechter ontbinding van de arbeidsovereenkomst te vragen. 

Ontbinding is mogelijk indien een redelijke grond voor opzegging/ontbinding aanwezig is en herplaatsing van de werknemer niet mogelijk is binnen een redelijke termijn, al dan niet met scholing. Herplaatsing is niet nodig indien er sprake is van verwijtbaarheid aan de kant van de werknemer. 

Onder redelijke grond voor opzegging/ontbinding verstaat de wet limitiatief: 

1. Frequent ziekte verzuim met onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering;
2. Ongeschiktheid voor de functie /disfunctioneren, mits de werknemer tijdig in kennis gesteld van het onvoldoende functioneren en voldoende gelegenheid tot verbeteren heeft gekregen en dit niet door gebrek of ziekte van de werknemer wordt veroorzaakt. Het disfunctioneren mag ook niet het gevolg zijn van onvoldoende zorg van de werkgever of door gebrek aan scholing tijdens het dienstverband of door slechte arbeidsomstandigheden zijn veroorzaakt;
3. Verwijtbaar handelen of nalaten werknemer; 
4. Werkweigering wegens gewetensbezwaar van de werknemer;
5. Verstoorde arbeidsverhouding;
6. Andere omstandigheden zodanig dat in redelijkheid niet kan worden gevergd dat overeenkomst voortduurt; 

De Kantonrechter zal voor het verlenen van een ontslagvergunning wegens disfunctioneren eerst terdege onderzoeken of de werkgever de werknemer voldoende heeft begeleid (zie dossiervorming) en hem een reële kans heeft geboden om alsnog aan de gestelde eisen te voldoen, daarnaast is het belangrijk dat er scholing geboden is. 

De procedure kan 6 weken in beslag nemen. 

Praktijkadvies 
Zeker als het aanvragen van een ontslagvergunning of indienen van een ontbindingsverzoek voor u geen dagelijks werk is, dan raden wij u ten zeerste aan u hierbij goed te laten adviseren. Het UWV kan u bijstaan, of u wendt zich tot de WTG of een advocaat of arbeidsjurist. 

Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de medewerker die geconfronteerd wordt met een aanvraag, gedaan door zijn werkgever. Vraag raad en advies bij uw vakbond, bij uw rechtsbijstandsverzekering een wetswinkel of schakel een in het arbeidsrecht gespecialiseerde advocaat of arbeidsjurist in.