Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd 

Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan voor een tevoren vastgestelde periode (bijv. 6 maanden) of tot een objectief bepaalbare gebeurtenis (bijv. tot de arbeidsgeschiktheidsverklaring van een zieke werknemer, de oplevering van een project of de sluiting van een afdeling). 

Een arbeidsovereenkomst kan twee keer worden verlengd, mits deze drie overeenkomsten gezamenlijk niet langer duren dan 24 maanden. Zodra de grens van 24 maanden wordt overschreden of binnen die tijd een vierde overeenkomst voor bepaalde tijd wordt afgesloten, ontstaat van rechtswege (automatisch) een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Uitzondering hierop vormt één eenmalig contract van 2 jaar of langer. Een dergelijk contract kan éénmaal met een periode van ten hoogste 3 maanden (art 7:668a-3 BW) worden verlengd zonder dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. 

Let op: Indien een werknemer eerst op uitzendbasis bij een werkgever werkt en vervolgens in loondienst treedt in dezelfde functie is er sprake van opvolgend werkgeverschap. Het loondienstverband is dan (ten minste) een tweede contract. In de uitzendperiode heeft werkgever werknemer voldoende kunnen leren kennen. Er kan daarom in de arbeidsovereenkomst met de werkgever geen proeftijd meer worden opgenomen. Bovendien moet de opvolgend werkgever er rekening mee te houden dat de uitzendperiode onderbroken kan zijn geweest. Het uitzendbureau kan – in bepaalde situaties – de arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht beëindigen wegens ziekte en soms ook als de uitzendkracht met vakantie gaat. Bij herstel krijgt de uitzendkracht dan weer een nieuwe uitzendovereenkomst. Deze schakels tellen ook mee voor de opvolgend werkgever. Het is dus zaak om bij het uitzendbureau na te gaan of de uitzendovereenkomst onderbroken is geweest. 

Praktijkadvies 
Het is verstandig om, wanneer het einde van de tijdelijke overeenkomst aan een gebeurtenis gekoppeld wordt, óók een uiterste datum op te nemen. Bijvoorbeeld "Uw dienstverband eindigt van rechtswege op de datum dat de heer X zijn werkzaamheden weer (gedeeltelijk) hervat, doch uiterlijk op 31 december 20xx”.  

Let op:
Het onderscheid tussen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd is hoofdzakelijk van belang voor de wijze van beëindiging. Indien partijen over de duur van de arbeidsovereenkomst geen bewijsbare afspraken hebben gemaakt, gaat de rechtspraak in het algemeen ervan uit dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten. Daarom legt u eventuele afspraken over de tijdelijke aard van de overeenkomst en de verlengingen altijd duidelijk schriftelijk vast.

Een aanvulling hierop is te vinden in de CAO in artikel 17.

Print dit artikel E-mail dit artikel

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd 

Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan voor een tevoren vastgestelde periode (bijv. 6 maanden) of tot een objectief bepaalbare gebeurtenis (bijv. tot de arbeidsgeschiktheidsverklaring van een zieke werknemer, de oplevering van een project of de sluiting van een afdeling). 

Een arbeidsovereenkomst kan twee keer worden verlengd, mits deze drie overeenkomsten gezamenlijk niet langer duren dan 24 maanden. Zodra de grens van 24 maanden wordt overschreden of binnen die tijd een vierde overeenkomst voor bepaalde tijd wordt afgesloten, ontstaat van rechtswege (automatisch) een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Uitzondering hierop vormt één eenmalig contract van 2 jaar of langer. Een dergelijk contract kan éénmaal met een periode van ten hoogste 3 maanden (art 7:668a-3 BW) worden verlengd zonder dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. 

Let op: Indien een werknemer eerst op uitzendbasis bij een werkgever werkt en vervolgens in loondienst treedt in dezelfde functie is er sprake van opvolgend werkgeverschap. Het loondienstverband is dan (ten minste) een tweede contract. In de uitzendperiode heeft werkgever werknemer voldoende kunnen leren kennen. Er kan daarom in de arbeidsovereenkomst met de werkgever geen proeftijd meer worden opgenomen. Bovendien moet de opvolgend werkgever er rekening mee te houden dat de uitzendperiode onderbroken kan zijn geweest. Het uitzendbureau kan – in bepaalde situaties – de arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht beëindigen wegens ziekte en soms ook als de uitzendkracht met vakantie gaat. Bij herstel krijgt de uitzendkracht dan weer een nieuwe uitzendovereenkomst. Deze schakels tellen ook mee voor de opvolgend werkgever. Het is dus zaak om bij het uitzendbureau na te gaan of de uitzendovereenkomst onderbroken is geweest. 

Praktijkadvies 
Het is verstandig om, wanneer het einde van de tijdelijke overeenkomst aan een gebeurtenis gekoppeld wordt, óók een uiterste datum op te nemen. Bijvoorbeeld "Uw dienstverband eindigt van rechtswege op de datum dat de heer X zijn werkzaamheden weer (gedeeltelijk) hervat, doch uiterlijk op 31 december 20xx”.  

Let op:
Het onderscheid tussen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd is hoofdzakelijk van belang voor de wijze van beëindiging. Indien partijen over de duur van de arbeidsovereenkomst geen bewijsbare afspraken hebben gemaakt, gaat de rechtspraak in het algemeen ervan uit dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten. Daarom legt u eventuele afspraken over de tijdelijke aard van de overeenkomst en de verlengingen altijd duidelijk schriftelijk vast.

Een aanvulling hierop is te vinden in de CAO in artikel 17.